Tuyển CTV + Đại Lý Trên Toàn Quốc Chiết Khấu 10% - 50% . Liên Hệ : Admin
IMG
ĐĂNG NHẬP
IP Hiện Tại Của Bạn: 18.208.132.33
function MaxrefrClock() { var d=new Date(); var s=d.getSeconds(); var m=d.getMinutes(); var h=d.getHours(); var day=d.getDay(); var date=d.getDate(); var month=d.getMonth(); var year=d.getFullYear(); var days=new Array("Chủ nhật","Thứ hai","Thứ 3","Thứ 4","Thứ 5","Thứ 6","Thứ 7"); var months=new Array("1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11","12"); var am_pm; if (s<10) {s="0" + s} if (m<10) {m="0" + m} if (h>12) { h-=12;AM_PM = "PM" } else { AM_PM="AM" } if (h<10) { h="0" + h } document.getElementById("MaxClock").innerHTML=days[day] + " Ngày " + date + "/" +months[month] + "/" + year + " Bây giờ là "+ " : " + h + ":" + m + ":" + s + " " + AM_PM; setTimeout("MaxrefrClock()",1000); } MaxrefrClock();